آیین نامه انضباطی و اخلاقی پویش

  • رعایت اصول اخلاقی و توجه به ارزشهای اسلامی
  • داشتن پوشش مناسب و رعایت شئوناتاسلامی
  • حضور به موقع در موسسه و پرهیز از غیبت غیر موجه
  • توجه کامل به تذکرات مسئولین موسسه و مدرسان و رعایت نکات انضباطی
  • رعایت ادب و احترام نسبت به کارکنان و مدرسان موسسه
  • رفتار خوب و شایسته با سایر زبان آموزان
  • رعایت بهداشت و نظافت کلاس ، راهروها و حفظ و حراست از اموال موسسه
  • همکاری و همدلی در ایجاد نظم و ترتیب مطلوب موسسه
  • رعایت نکات ایمنی و حفظ نظم به هنگام ورود و خروج
  • شرکت فعال در کلاس و انجام به موقع و مناسب تکالیف