اصطلاحات و جملات رایج انگلیسی ۲

 business is business

 حساب حساب است کاکا برادر

practice makes perfect

کار نیکو کردن از پر کردن است

Horses for courses

 هر کسی را بهر کاربی ساخته اند

A big head has a big ache

 هر که بامش بیش برفش بیشتر

Be more catholic than the pope

 کاسه داغ تر از آش

.The biter bit

دست بالای دست بسیار است

Keep up with the Joneses

چشم و هم چشمی کردن

Hit the jackpot

یک شب پول دار شدن

Cry wolf

چوپان دروغگو

Sweet nothing

 حرف های صد من یه غاز

Knock something down

چوب حراج به چیزی زدن

Go with the ride

 هم رنگ جماعت شدن

The cat dreams of mice

 شتر در خواب بیند پنبه دانه

Put a spoke in somebody’s wheel

 چوب لای چرخ کسی گذاشتن

From the cradle to grave

ز گهواره تا گور دانش بجوی