اصطلاحات و جملات رایج انگلیسی ۳

Outstay one’s welcome

 کنگر خوردن و لنگر انداختن

Curiosity killed the cat

 فضول را بردند جهنم

East, West, home’s best

 هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود

No pain, no gain

 نابرده رنج گنج میسر نمیشود

Every cloud has a silver lining

 در نا امیدی بسی امید است

Keep the wolf from the door

گلیم خود رو از آب کشیدن

Eat your word
حرفتو پس بگیر

Sit on the fence
بی طرف ماندن

Don’t rub it in
(اینقدر) به رخ ما نکش

What a cheek
چه رویی

The ghost of a chance
سر سوزنی شانس

On my honor
به شرافتم قسم

Knock it off

بس است-بسه

I’m really sorry

واقعاً متاسفم

He looks proud

خودشو میگیره