اصطلاحات و جملات رایج انگلیسی ۱

استفاده از الگوهای جملات عامیانه به زبان انگلیسی باعث می شود تا زبان آموزان بهتر و با تسلط بالاتری منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنند. استفاده از این عبارات همچنین می تواند شما را قادر سازد تا راحت تر و طبیعی تر  صحبت کنید.

When the hell’s frozen over
وقت گل نی

Enough is enough

بس کن دیگه

You have my word

من بهت قول میدم

Don’t get fresh with me
پررویی نکن

I’m tied up
دستم بند است

He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

It’s none of your business/Mind your own business
به تو هیچ ربطی نداره!

It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

Killing/wasting time

وقت کشی

It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

How on earth

آخر چطور

I got cold feet

دستپاچه شدم