نحوه نگارش به زبان انگلیسی

رعایت چند نکته در نگارش به زبان انگلیسی می تواند بر جذابیت متن ما بیفزاید. که به طور خلاصه در اینجا توضیح داده شده است:

۱-  استفاده از کلمات ربطی . مصطلح ترین این نوع کلمات را که بایستی به قول معروف در جلوی یشخوان ذهنمان قرار

داشته باشد میتوان به شکل زیر دسته بندی کرد:

برای طرح یک عقیده یا نظر:and, also, another, equally important, finally, furthermore, in addition, last,

likewise, moreover, most important, next, second. third

برای مثال زدن: as a case in point, consider, .., for example, for instance, as an illustration

برای مقایسه کردن: and yet, but, however, instead, nevertheless, on the contrary, on the other hand,

still

برای وارد شدن به نتیجه گیری: as a result, clearly, hence, in conclusion, no wonder, obviously, then,

therefore, thus

۲ – Suspense نویسنده در نگارش مقاله یا مطلب خود به شکلی بنویسد که خواننده مطلب در ذهنش سوال ایجاد

شود یا اینکه کنجکاو شود بقیه مطلب را پی ببرد.

۳- Special Details پرداختن به جزئیات. این کار، حس واقعی بودن را القاء میکند. مثلاً اگر بنویسیم “an old car ”

تنها به یک تصویر مبهم بسنده کرده ایم اما اگر بگوییم ” a dusty yellow Pontiac, with rust eating away at the

edges” خواننده میتواند آن را در ذهن خود ترسیم کند.

۴- Direct Quotation استفاده از نقل قول مستقیم. در صورت استفاده از نقل قول مستقیم و یا یک دیالوگ،

خواننده میتواند خود را در صحنه خبر، یا داستان حس کند و بر حس واقعی بودن آن بیفزاید.