چارت آموزشی موسسه

 

امور آموزش

 

–   تعیین روش استاندارد تدریس در تمامی سطوح

–  تهیه و تدوین کتب و مطالب مربوطه جهت تدریس مدرسین

–  تعیین و تدوین مطالب مربوط به روش های نوین تدریس

–  انتخاب روش تدریس بروز و متناسب با شرایط جاری توسط گروههای آموزشی موسسه

–  انتخاب مدرس جهت تدریس بر طبق شرایط مربوطه

–  انتخاب و تعیین کتب مربوط به دوره ها با تایید گروههای آموزشی موسسه

–  انتخاب و تهیه مطالب کمک آموزشی استاندارد

–  رسیدگی، در اختیار قراردادن و درخواست به موقع وسایل و ادوات و مطالب مربوط به امور مورد نیاز تدریس

–  تعیین دوره ها و انتخاب مدرسین و تقویم و جدول آموزشی ترمیک و دوره ای شامل تاریخ شروع و پایان کلاسها و برگزاری امتحانات پایان دوره

–  برگزاری امتحان تعیین سطح از داوطلبان فراگیری زبان و ارجاع ایشان به دوره های مناسب

–  ارسال اوراق امتحانی به دپارتمان آزمون ها و پیگیری نتیجه ها

سطوح تدریس

–   خردسالان

–  کودکان

–   نوجوانان

–  بزرگسالان

شرایط عمومی تدریس در کلاسها

–    استفاده و بکارگیری روش و متد انتخابی موسسه

–   استفاده از مطالب آموزشی و کمک آموزشی استاندارد دپارتمان آموزش

–   رعایت شئونات و مقررات رایج موسسه

–  رعایت مقررات داخلی موسسه محل خدمت

–   رعایت اصول و مقررات دپارتمان آموزش

دپارتمان آزمون ها

  –   تهیه و تدوین آزمون های کلاسی مورد نیاز دورههای آموزشی بر اساس کتب رایج در سیستم آموزشی

–   تهیه و تدوین آزمون های تعیین سطح داوطلبان فراگیری آموزش

–   تهیه و تدوین آزمون های ورودی داوطلبان تدریس

–   بررسی دائمی و تغییر و بهینه سازی و ارزیابی کلیه امتحانات

–  ارائه گزارش از فعالیتها بصورت ترمیک به مدیریت موسسه

–  کنترل کمی و کیفی آزمون ها و برگزاری آن و نظارت بر شرایط برگزاری

–   تامین آزمونها

–  هماهنگی و تعامل با دپارتمان آموزش جهت برگزاری آزمون ها

–  ارائه پیشنهاد ها و راه حل ها به مدیریت موسسه و هیئت علمی در جهت بهینه سازی و بهبود آزمونها